Rendszerüzenet

Adatvédelmi és adat kezelési tájékoztató

ADATVÉDELMI és ADAT KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
álláspályázatával kapcsolatos személyes adatait érintő adatkezelésről

A Market Építő Zrt. és a vele adatkezelésben együttműködő leányvállalatai, mint közös adatkezelők a jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban Tájékoztató) útján tájékoztatják Önt azadatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb információkról, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés időtartamáról, valamint az Ön adatkezelésekkel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

A tájékoztatóban történő könnyebb eligazodás érdekében, kérem, használja az alábbi hivatkozásokat:Tartalomjegyzék
 1. A személyes adatok adatkezelője
 2. Az adatvédelemmel megbízott munkatárs elérhetőségei
 3. Az adatkezelés célja és jogalapja
 4. A kezelt adatok köre
 5. Az adatkezelés címzettjei
 6. A személyes adatok tárolásának időtartama
 7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és érvényesítésük
  1. Tájékoztatás kérése
  2. Hozzáféréshez való jog
  3. Helyesbítéshez való jog
  4. Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)
  5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
  6. Tiltakozáshoz való jog
  7. Adathordozhatósághoz való jog
  8. Hozzájárulás visszavonásához való jog
  9. Hatósági jogorvoslathoz való jog
  10. A bírósági jogorvoslathoz való jog

Az Adatkezelő a tájékoztatást közérthető és könnyen áttekinthető formában igyekszik nyújtani, valamint a Felügyeleti ajánlással összhangban tartózkodik a jogszabályok szövegszerű megismétlésétől. A tájékoztató elkészítése során figyelembe vett jogszabályok az alábbiak:

 • az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívülhelyezéséről (továbbiakban GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (továbbiakban Infotv.)

1. A személyes adatok adat kezelője

A személyes adatok kezelője a MARKET csoport (továbbiakban úgy is, mint Adatkezelő), amely jelenti a Market Építő Zrt.-t és azon leányvállalatait, amelyek a Market Építő Zrt.-vel a közös adatkezelésben megállapodtak. A közös adatkezelésben érintett leányvállalatok jelen adatkezelésitájékoztató kiadásának időpontjában a MORATUSSzerkezetépítő Kft., VILATI SZERELŐ Villanyszerelő és Ipari Automatizálási Zrt., MARKET ÉPÜLETSZERVIZ Karbantartó Kft., LEAN TECH Mérnökiroda Kft., OKM Kft., MCM Beton Kft., Valép Padló Kft., Prebeton Zrt., valamint az Inerttt Kft.

A felsorolt leányvállalatok, mint közös adatkezelők megállapodást kötöttek a személyes adatok közös kezelésére vonatkozóan. A megállapodás lényegét jelen tájékoztató tartalmazza.

Közös adatkezelőként különböző adatkezelési tevékenységeket végeznek, mely adatkezelési tevékenységek céljait, módját, eszközeit, az adatkezelés időtartalmát, jogalapját, címzettjeit, a kezelt adatok forrását, fajtáját jelen tájékoztatóban, közösen határozzák meg.

A MARKET csoport elérhetőségei az alábbiak:

 • Székhely és levelezési cím: 1037 Budapest, Bojtár u. 51.
 • Postacím: 1037 Budapest, Bojtár u. 51.
 • Tel: + 36 1279 2727
 • Fax: (+36 1) 466-4827
 • E-mail: marketiroda@market.hu
 • Adatkezeléssel kapcsolatos e-mail: gdpr@market.hu
 • Weboldal: www.market.hu

2. Az adatvédelemmel megbízott munkatárs elérhetőségei

Ön a személyes adatai kezeléséhez, valamint jogai gyakorlásához kapcsolódó bármely kérdésben az Adatkezelő adatvédelemmel megbízott munkatársához fordulhat postai úton a fent megadott címen vagy postacímen, valamint közvetlenül a gdpr@market.hu e-mail címen.

3. Az adatvédelemmel megbízott munkatárs elérhetőségei

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy személyes adatait a GDPR és az Infotv. adat és titokvédelmi rendelkezései, valamint minden további irányadó jogszabály és belső szabályozás betartásával kezeljük.

Jelen adatkezelés célja az álláspályázatokkal összefüggésben beérkezett személyes adatok nyilvántartása és kezelése az Adatkezelő munkaerő állományának bővítése érdekében, valamint az álláspályázatra jelentkezők megfelelő tájékoztatása az álláspályázat elbírálásáról annak eredményétől függetlenül az álláspályázat újbóli megnyitásáról, valamint a jelentkező részére kedvező egyéb pályázatokról.

A munkaerő állomány bővítéssel összefüggő adatkezelés jogalapja az Ön kifejezett hozzájárulása jelen adatkezelési tájékoztató megismerését követően álláspályázatával kapcsolatos valamennyi személyes adatnak közvetlenül az Adatkezelő részére történő megküldésével. Az Adatkezelő álláspályázataival kapcsolatos valamennyi személyes adatot főszabály szerint a hr@market.hu címre, illetve az Adatkezelő weboldalán található karrier oldalon történő jelentkezés útján kell megküldeni.

Amennyiben az álláspályázat lebonyolításával a MARKET csoport harmadik személyt bízott meg, úgy a személyes adatok megküldésének eljárásrendjéről érintett partnerünk ad tájékoztatást. Az Adatkezelő részére a munkaközvetítők és álláskereső portálok útján küldött személyes adatok kezelésének jogalapja az Ön kifejezett hozzájárulása a munkaközvetítő adatkezelési tájékoztatójának elfogadásával, valamint a munkaközvetítő útján az Adatkezelő állásajánlatára történő jelentkezésével.

A hr@market.hu e-mail címre küldött kérésére, vagy telefonon a + 36 1 279 2727 számon, postai úton (postacím: Market Építő Zrt. 1037 Budapest, Bojtár u. 51.) vagy személyesen az Adatkezelő központi ügyfélszolgálati irodájában hozzájárulását bármikor, indoklás és korlátozás nélkül, ingyenesen helyesbítheti vagy visszavonhatja.

Az Adatkezelő az álláspályázóktól a jelentkezés keretében az álláspályázók által megpályázott pozíció betöltéséhez és a munkavégzéshez szükséges képességek, valamint az álláspályázó személyiségének értékelése érdekében kompetencia és személyiségtesztek kitöltését követeli meg. A kompetencia és személyiségtesztek kitölthetők személyes interjú keretében papíron, illetve az Adatkezelő által e-mailben megadott elérhetőségen. Az Adatkezelő a kompetencia és személyiségtesztek eredményeit online felületre történő feltöltést követően értékeli ki.

A kompetencia és személyiségtesztekkel kapcsolatos adatkezelés jogalapja az Adatkezelő álláspályázók munkavégzési képességeinek felméréséhez, valamint személyiségük értékeléséhez fűződő GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdeke, mely adatkezelés tekintetében Adatkezelő az érdekmérlegelési tesztet jelen tájékoztató 1. számú mellékletben foglaltak szerint elvégezte.

Folyamatban lévő ügyben az adatkezelési hozzájárulás visszavonása, valamint az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen történő tiltakozás a pályázat elbírálásának eljárását is megszünteti.

4. A kezelt adatok köre

A kezelt adatok köre kiterjed az álláspályázatra jelentkezés keretében vagy az álláspályázaton kívül megküldött önéletrajzokban, motivációs levelekben, képességi, képzettségi követelményeknek történő megfelelést igazoló dokumentumokban, kompetencia és személyiségtesztekben és azok kiértékelésében, valamint minden egyéb csatolt dokumentumokban fellelhető minden személyes adatra.A kezelt adatok köre kiterjed továbbá az álláspályázatra jelentkezés keretében megadott valamennyi személyes adatra, így különösen az interjú során megadott adatokra (pl. bérigényre).

Az Adatkezelő az álláspályázatra jelentkezők közül, a legmegfelelőbb személy kiválasztása érdekében, a jelentkezők közösségi oldalon létrehozott publikus profilját, az oldalon létrehozott, bárki számára nyilvános, az álláspályázattal vagy a munkakörrel kapcsolatban lényeges információkat megtekintheti és ebből a jelentkezővel kapcsolatos következtetéseket vonhat le.

5. Az adatkezelés címzettjei

Belső adminisztratív célból az 1. pontban felsorolt vállalkozások egymás között személyes adatokat továbbíthatnak a vállalkozáscsoport közös jogos érdekének megfelelően, amely adatkezelést a GDPR Preambulumának (48) bekezdése is megalapozza. Az adatkezelés a vállalkozáscsoporton belüli adminisztráció egyszerűsítése és egyértelműsítése érdekében történik közösen. A továbbított személyes adatokat a vállalkozáscsoport tagjainak kizárólag az adatkezelés céljához szükséges hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói ismerhetik meg.

A jelentkezés során megadott, valamint a kompetencia és személyiségtesztek kitöltése és kiértékelése során megismert személyes adatokat az Adatkezelő adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, így az Adatkezelő HR Osztályának munkavállalói, illetőleg az álláspályázattal érintett társosztály vezető beosztású munkatársai ismerhetik meg. A hozzáférést a tevekénység végzéséhez szükséges legszűkebb mértékben engedélyezzük. Az álláspályázattal összefüggésben Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat harmadik fél részére nem továbbítjuk.

6. A személyes adatok tárolásának időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat csak az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig kezeli, melynek során figyelembe veszi az egyes jogszabályok által kötelezően előírt adatmegőrzési határidőket, valamint a Adatkezelővel szemben támasztott esetleges követelések jogszabályi vagy szerződésben meghatározott elévülési időket.

Az álláspályázattal kapcsolatos valamennyi személyes adat a sikeres pályázó kiválasztását, illetve a meghirdetett pozíció betöltését követő második év január 31. napjáig törlésre kerül az Adatkezelő nyilvántartási rendszereiből. A meghirdetett pozíció betöltését követő megőrzés célja, hogy Önt az álláspályázat ezen időszak alatt történő újbóli megnyitásáról, valamint az Ön részére kedvező további álláspályázatainkról értesíteni tudjuk és esetleges újbóli jelentkezésének folyamatát egyszerűsítsük.

Az Adatkezelő törli személyes adatait abban az esetben is, ha Ön pályázatát kifejezetten visszavonja.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és érvényesítésük

A jogszabályok alapján Ön az adatkezeléssel kapcsolatos teljeskörű tájékoztatásra jogosult, továbbá mindenkor jogosult kérelmezni az adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint jogosult az adatokat hordozható formában megkapni.

Ön az 1. pontban meghatározott MARKET csoport valamennyi vállalkozása vonatkozásában és mindegyik társasággal szemben gyakorolhatja adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérelmét a MARKET csoportnál szóban (személyesen) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, avagy postai úton, telefaxon, vagy elektronikus levelezési címen) jelent hetibe, az alábbi központi elérhetőségi címeken:

 • Központi ügyfélszolgálat címe: 1037 Budapest, Bojtár u. 51.
 • Postacím: 1037 Budapest, Bojtár u. 51.
 • Telefonos ügyfélszolgálat telefonszáma: + 36 1 279 2727
 • Fax: (+36 1) 466-4827
 • E-mail: gdpr@market.hu

Az Ön által benyújtott, jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül elbíráljuk és döntésünkről írásban vagy ha Ön a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíjük!

A tájékoztató a továbbiakban ezen jogaival kapcsolatos lényeges információkat foglalja össze. A tájékoztató a felügyeleti ajánlásokkal összhangban tartózkodik a jogszabályok teljes és szövegszerű megismétlésétől. A részletes szabályokat a GDPR III., „Az érintettek jogai” című fejezete, valamint az Infotv. 14. § -21. §-a tartalmazza.

7.1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és érvényesítésük

Az Ön kérésére, indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, írásban ideértve adott esetben az elektronikus utat is, közérthető módon tájékoztatást adunk az adatkezelés céljáról, kezelt személyes adatokról, címzettekről, akiknek az Ön adatait továbbítottuk, valamint az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos tudnivalókról.

Az Adatkezelő a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy különösen ismétlődő jellege miatt túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 • észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 • megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

7.2. Hozzáféréshez való jog

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. További másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri.

7.3. Helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan vagy hiányos személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse, kiegészítse.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat rendelkezésre áll, az adat helyesbítendő. Amennyiben a valóságnak megfelelő vagy a kiegészítő adat nem áll rendelkezésre, az Adatkezelő kiegészítő nyilatkozat útján elvégzi a helyesbítést és kiegészítést.

7.4. Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatot, ha a kezelés célja vagy jogalapja megszűnt, Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy bármilyen egyéb ok miatt az adatkezelés jogellenes.

A törlés megtagadható, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a törlendő személyes adatot, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével, megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket és adatfeldolgozókat arról, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

7.5. Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)

Az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Ha a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelme nem teljesíthető, akkor a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban tájékoztatjuk a kérelem elutasításáról, annak ténybeli és jogi indokairól.

7.6. Tiltakozáshoz való jog

Önnek joga van az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen tiltakoznia!

A személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha az Adatkezelő az Ön tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

7.7. Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható ha ez technikailag megvalósítható formátumban megkapja, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

7.8. Hozzájárulás visszavonásához való jog

Ön bármely időpontban jogosult a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásának visszavonására.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulás visszavonását jelentheti az Adatkezelő részére jelen tájékoztató 7. pontjában megadott elérhetőségek bármelyikén.

7.9. Hatósági jogorvoslathoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a felügyeleti hatóság vizsgálatát kezdeményezze, ha megítélése szerint a személyes adataival kapcsolatos jogainak érvényesítését az Adatkezelő korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
 • Telefon: +36 1 391 1400
 • Telefax: +36 1 391 1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Web: naih.hu

7.10. A bírósági jogorvoslathoz való jog

A fentiek mellett Ön bármikor jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, továbbá,ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Továbbá Ön bírósághoz fordulhat abban az esetben is, ha megítélése szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A pert választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.
1. számú melléklet Érdekmérlegelési teszt

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT
A kompetencia és személyiségtesztek jogos érdeken alapuló adatkezeléséhez

1. Adatkezelő részéről fennálló jogos érdek azonosítása

1.1. Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő az álláspályázóktól a jelentkezés keretében az álláspályázók által megpályázott pozíció betöltéséhez és a munkavégzéshez szükséges képességek, valamint az álláspályázó személyiségének értékelése érdekében kompetencia és személyiségtesztek (a továbbiakban tesztek) kitöltését követeli meg. A kompetencia és személyiségtesztek kitölthetők személyes interjú keretében papíron, illetve az Adatkezelő által e-mailben megadott elérhetőségen. Az Adatkezelő a kompetencia és személyiségtesztek eredményeit online felületre történő feltöltést követően értékeli ki.

1.2. Jogos érdek bemutatása: A fenti cél eléréséhez Adatkezelőnek komoly érdeke fűződik az álláspályázók alkalmasságának, személyiségének felmérése érdekében.

Megállapítás: Az adatkezelés a fenti célok elérése érdekében feltétlenül szükséges. A fentiek alapján az Adatkezelő részéről az adatkezeléshez fűződő érdek törvényes, egyértelmű és valós, így a jogos érdek fennállása megállapítható

2. Az adatkezelés szükségességének vizsgálata

2.1. Miért van szükség az adatkezelésre a cél eléréséhez: Az álláspályázat során az álláspályázó munkába állását megelőző ellenőrzése kizárólag jelen adatkezelés által valósítható meg. A tesztek kitöltésével meg állapítható, hogy a pályázók megfelelnek e az Adatkezelő által támasztott előírásoknak és munkájukat képesek lesznek az elvárt szinten ellátni.

2.2. Más alternatív megoldás rendelkezésre áll e:Az Adatkezelőnek nem áll rendelkezésére olyan alternatív eszköz, eljárás, vagy megoldás, melynek segítségével a fenti célt adatkezelés nélkül tudná elérni. Más megoldások jelentősen megnehezítenék, illetve hátráltatnák Adatkezelő tevékenységét.

2.3. Milyen hátrányok érik az Adatkezelőt, ha nem kezel adatot a fentieknek megfelelően: A munkaköri alkalmassági ellenőrzés elmaradása esetén valószínűsíthetően nem lenne előrelátható, illetve megelőzhető az olyan munkaerő felvétele, amely nem megfelelő munkavégzéssel, esetlegesen a munkakörnyezet és más munkavállalók hátráltatásával megbecsülhetetlen mértékű károkat okozhatna az Adatkezelőnek, illetve más munkavállalóknak.

Megállapítás: A fentiek alapján megállapítható, hogy az Adatkezelő által meghatározott cél eléréséhez szükséges az adatkezelés.

3. Az érintettek részéről fennálló érdekek és jogok azonosítása

3.1. Adatkezelő kapcsolata az érintettekkel: Az érintettek az Adatkezelő részére álláspályázatot benyújtó személyek lehetnek.

3.2. Az érintett észszerű elvárásai, érdekei, alapvető jogai vagy szabadságai: Az érintett észszerű elvárása lehet, hogy az Adatkezelő a személyes adatait kizárólag az előre meghatározott célok elérése érdekében, azok bizalmasságára, illetve a magántitokra vonatkozó jogszabályi követelmények minden körülmény közötti betartásával kezelje. További érdeke továbbá, hogy személyes adataihoz kizárólag azon címzetti kör férhessen hozzá, akinek feltétlenül szükséges. Az érintettnek joga van az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen tiltakoznia!

3.3. Az adatkezelés kedvező és kedvezőtlen hatásai az érintettre nézve: A tesztek kitöltése és azok kiértékelése során megállapításra kerülhet az alkalmatlanság, vagy összeférhetetlen személyiség ténye, melynek közvetlenül kedvezőtlen hatása lehet az érintettre nézve, ezzel meghiúsítva pályázatát. Ezzel együtt megállapítható, hogy amennyiben az álláspályázó nem alkalmas munkakörének ellátására, akár esetlegesen veszélyt jelent más munkavállalókra, az Adatkezelő és a többi munkára alkalmas munkavállaló és a munkavégzés területén tartózkodó egyéb érintett számára elvárható, hogy kizárólag munkavégzésre alkalmas, az Adatkezelő által elvárt követelményeknek megfelelő munkavállalók tartózkodjanak a munkavégzés területén.

Megállapítás: A fentiek alapján az Adatkezelő felmérte és figyelembe vette az érintettek részéről fennálló érdekeket és jogokat, az adatkezelés kihatását azokra, adatkezelési tevékenységét ez alapján dolgozta ki.

4. Az érdekmérlegelési teszt eredménye

4.1. Jogos érdek fennállása: A fent kifejtettekre tekintettel a tesztek kitöltése és kiértékelése során megvalósuló adatkezelés az Adatkezelő vitathatatlan érdeke a munkavégzés során alkalmazandó előírások megtartása, valamint az esetleges jogsértések elkerülése érdekében.

4.2. Adatkezelés szükségessége: A cél elérése érdekében a személyes adatok kezelése nélkülözhetetlen, az adatkezelés nélkül az álláspályázók alkalmassága nem ellenőrizhető megfelelően.

4.3. Arányosság: Az érintett információs önrendelkezési joga bizonyos esetekben a szükséges és arányos módon korlátozható. Az Adatkezelő érdeke az érintettek személyes adatainak kezelése a munkavégzésre való alkalmasság megállapítása érdekében. Mivel az Adatkezelő munkavégzési területein sok ember, így akár ügyfelek is megfordulhatnak, az adatkezelés célja másként nem érhető el hatékonyan, illetve megbízhatóan, kizárólag a fenti módon. Tekintve, hogy a kezelt személyes adatok csak a cél érdekében és a cél eléréshez szükséges időtartamig kerülnek megőrzésre és felhasználásra, azokhoz csak szűk és a feltétlenül szükséges körben férhetnek hozzá, az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságos megőrzéséről, valamint figyelembe vette az érintett érdekeit, jogait és észszerű elvárásait, így a kívánt cél elérése érdekében arányos az érintett információs önrendelkezési jogának korlátozása.

Megállapítás: Az adatkezelés nem jelent szükségtelen és aránytalan korlátozást az érintett érdekeire, alapvető jogaira vagy szabadságaira nézve. Az érintett már a személyes adatok rögzítése előtt megismeri az adatkezelés körülményeit, és az őt megillető jogokat. Az érintett az adatkezelés ellen tiltakozhat, tárolt adatait megismerheti. Adatkezelő nem használ az adatok automatikus elemzésén és értékelésén alapuló döntéshozatali eljárást.

A fenti mérlegelés alapján megállapítható, hogy az adatkezelés szükséges és arányos, nem okoz indokolatlan beavatkozást az érintett magánszférájába, az Adatkezelő jogos érdeke tehát az adatkezelés jogalapjául szolgálhat.

Cégcsoport

A(z) market oldalon az üzemeltető süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint. A süti fájlok a számítógépén tárolódnak.