Rendszerüzenet

Regisztráció

Minimális jelszó erősség: gyenge
A jelszó minimális hossza 8 karakter.
(Kis és nagybetű)
Jelszó erősség: -
×

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

honlapon történő regisztrációhoz kapcsolódóan

A MARKET cégcsoport tagjai, nevezetesen

  • MARKET Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Bp., Bojtár u. 51., adószám: 14776355-2-44, Cg. 01 10 046383, e-mail: marketiroda@market.hu, honlap: www.market.hu, tel.: + 36 1 279 2727),
  • MORATUS Szerkezetépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Bp., Bojtár u. 51., adószám: 13327824-2-41, Cg. 01 09 729632, e-mail: info@moratus.hu, honlap: www.moratus.hu, tel.: + 36 1 883 0240),
  • VILATI SZERELŐ Villanyszerelő és Ipari Automatizálási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Bp., Bojtár u. 51., adószám: 25440661-2-41, Cg. 01 10 048698, e-mail: vilati@vilati.hu, honlap: www.vilati.hu, tel.: + 36 1 880 4700),
  • MARKET ÉPÜLETSZERVIZ Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Bp., Bojtár u. 51., adószám: 12254550-2-41, Cg. 01 09 569362, e-mail: marketszerviz@market.hu, honlap: www.marketszerviz.hu, tel.: + 36 1 466 4827),
  • LEAN TECH Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Bp., Bojtár u. 51., adószám: 23746820-2-41, Cg. 01 09 976350, e-mail: iroda@leantech.hu, honlap: www.leantech.hu, tel.: + 36 1 279 2727),
  • OKM Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Bp., Bojtár u. 51., adószám: 11313667-2-41, Cg. 01 09 913316, e-mail: okmkft@okmkft.hu, honlap: www.okmkft.hu, tel.: + 36 36 1 883 0238),
  • MCM Beton Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Bp., Bojtár u. 51., adószám: 25720138-2-41, Cg. 01 09 285531, e-mail: marketiroda@market.hu, tel.: +36 1 279 2727),
  • MRKT Padló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Bojtár utca 51., adószám: 26748405-2-03, Cg. 03 09 132742, e-mail: valeppadlo@valeppadlo.hu),
  • Prebeton Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Bp., Bojtár u. 51., adószám: 12097593-2-41, Cg. 01 10 046330, e-mail: marketiroda@market.hu),
  • INERTTT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Bp., Bojtár u. 51., adószám: 26512312-2-41, Cg. 01 09 329552, e-mail: marketiroda@market.hu)

mint közös adatkezelők (továbbiakban együtt: „Adatkezelő”) összhangban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletével (továbbiakban: „GDPR”) az alábbi, a GDPR 13. és 14. cikkeinek megfelelő adatkezelési tájékoztatást adják a

https://market.hu/dokumentumkategoria/4

honlapon történő regisztráció adatvédelmi megítélésével kapcsolatosan.

Mi az adatkezelés célja?

A személyes adatokat az Adatkezelő, a felhasználókkal való kapcsolattartás (1), a felhasználók azonosítása (2), hírlevélszolgáltatás (3), valamint adatelemzés (4) céljából kezeli.

Milyen személyes adatokat és milyen jogalapon kezel az Adatkezelő?

Az adatkezelés tárgyát a regisztráció során megadott, illetve a honlap felkeresése során gyűjtött személyes adatok képezik, mint például:

- a felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe,

- annak a gazdasági társaságnak a neve, amely nevében a felhasználó regisztrált,

- a honlapon végzett műveletekre vonatkozó adatok (letöltött fájlok, letöltés gyakorisága, honlap felkeresésének gyakorisága).

Az Adatkezelő valamennyi fenti személyes adatot az Ön kifejezett hozzájárulása alapján tárolja és kezeli. (adatkezelés hozzájárulás alapján).

A honlapon történő regisztrációval az Ön hozzájárulása megadottnak tekintendő, mely hozzájárulást ugyanakkor bármikor visszavonhat. A hozzájárulás visszavonása esetén felhasználói fiókja törlésre, a honlapon közzétett Szerzői művek tekintetében a Market Építő Zrt. felhasználási engedélye minden további jogcselekmény nélkül visszavonásra kerül.

Milyen adatbiztonsági intézkedéseket tett az Adatkezelő?

Az Adatkezelő minden ésszerű lépést megtett annak érdekében, hogy fizikai, technikai és szabályozási biztonsági intézkedéseket tartson fenn. Ezek a biztonsági intézkedések védelmet nyújtanak adatvesztés, illetéktelen hozzáférés, másolás, módosítás vagy közzététel ellen.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása esetén személyes adatai a felhasználói fiók törlésével egyidejűleg kerülnek megsemmisítésre, illetve anonimizálásra.

A megadott adatokhoz harmadik személy hozzáfér?

Az Adatkezelő a honlap üzemeltetésével megbízza az XPSR Kft.-t, amely külön adatfeldolgozói megállapodás alapján, az Ön adatainak kezelése során kivételes esetben adatfeldolgozóként járhat el.

Milyen jogok illetik meg Önt az adatkezeléssel kapcsolatosan?

Ön jogosult arra, hogy

a) az Adatkezelőtől az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérjen a személyes adatainak a kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat;

b) az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az azokkal összefüggő alapvető információkhoz (az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; címzettek, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ) hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait;

c) kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését;

d) kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben

· a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

· Ön visszavonta az adatkezeléshez való hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

· Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

· a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

· a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A törlés joga nem terjed ki az olyan adatokra, melyet az Adatkezelő szerződés, vagy jogi kötelezettség teljesítése, vagy jogos érdek alapján kezel;

e) kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben

· Ön vitatja a személyes adatok pontosságát;

· az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

· az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

· Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

f) az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta;

g) a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak?

Amennyiben Ön úgy véli, hogy személyes adatai kezelése jogsértő, az Adatkezelő tétlensége esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat. Mindezek mellett az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén az Adatkezelővel szemben polgári peres eljárást is kezdeményezhet.

Miként tudja érvényesíteni az adatkezeléssel kapcsolatos jogait?

Az Adatkezelő csak abban az esetben tudja érdemben megvizsgálni az adatkezeléssel kapcsolatos megkereséseit, amennyiben kérelme az Adatkezelő adatvédelmi felelőse részére kerül írásban benyújtásra, vagy elektronikus úton megküldésre a 1037 Budapest, Bojtár utca 51. postai, vagy gdpr@market.hu e-mail címre.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatást nyújt.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a rosszhiszeműen, vagy visszaélésszerűen ismételten előterjesztett kérelmek teljesítéséért eljárási költséget (adminisztratív díjat) számítson fel.

Mivel járul hozzá az adatkezeléshez?

A honlapon történő regisztrációval a jelen adatkezelési tájékoztató elfogadottnak, az adatkezeléshez kapcsolódó kifejezett hozzájárulás megadottnak tekintendő.

Budapest, 2022. április 12.

Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

a közös adatkezelők képviseletében

×

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

amely felhasználási feltételek meghatározásra kerültek a Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Bojtár utca 51., cégjegyzékszám: 01-10-046383, a továbbiakban: Market Építő Zrt.) által a https://market.hu/dokumentumkategoria/4 honlapon közzétett szerzői művek felhasználásához kapcsolódóan, és amely felhasználási feltételeket felhasználó a honlapon történő regisztrációval kifejezetten elfogad.

1. Felhasználási engedély

1.1. Figyelemmel a Market Építő Zrt. azon kifejezett szándékára, miszerint a honlap létrehozásával a Building Information Modeling (BIM) hazai térnyerését kívánja elősegíteni, Market Építő Zrt., mint szerzői jogi jogosult és/vagy szerző a honlap felhasználói számára nem kizárólagos, az átdolgozásra ki nem terjedő, de térben és időben korlátlan felhasználási engedélyt ad a honlapon közzétett, BIM tárgyú szerzői művek (a továbbiakban: Szerzői művek) tekintetében.

Az egyértelműség jegyében a Market Építő Zrt. rögzíti, hogy a felhasználási engedély semmilyen mértékben és módon nem terjed ki a fent megjelölt honlapon közzétett, a BIM tárgyú anyagok körén kívül eső – egyéb – szerzői jogi művekre és más szellemi alkotásokra, így felhasználó értelemszerűen nem szerez felhasználási jogosultságot a Market Építő Zrt., illetve kapcsolt vállalkozásai védjegyei (pl. logó) felett sem.

1.2. A felhasználási engedély a fentiek szerint kiterjed különösen, de nem kizárólagosan a Szerzői művek többszörözésére, terjesztésére és nyilvános bemutatására (előadására) is. A Szerzői művek többszörözésére adott engedély lehetőséget biztosít felhasználónak arra, hogy azokat számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolja.

1.3. A Market Építő Zrt. a jelen pontban körülírt felhasználási engedélyt ingyenesen biztosítja arra is tekintettel, hogy magukat a Szerzői műveket a felhasználó kereskedelmi forgalomban értékesíteni, nem jogosult. A Market Építő Zrt. biztosítja ugyanakkor annak lehetőségét, hogy a felhasználó harmadik személy részére ingyenesen (tovább) felhasználási engedélyt adjon a Szerzői művek felhasználására, azzal, hogy a harmadik személy számára biztosított felhasználási engedély nem lehet szélesebb körű, mint a jelen felhasználási feltételek szerint felhasználónak biztosított.

1.4. Figyelemmel a Market Építő Zrt. által kiadott felhasználási engedély ingyenes jellegére és céljára a felhasználáshoz elengedhetetlen vagy nyilvánvalóan szükséges, a mű lényegét nem érintő változtatásokat a Market Építő Zrt. nem köteles végrehajtani.

1.5. Az Szjt. 50/A. §-ában foglaltakat felülírva a Market Építő Zrt. eltekint a felhasználó rendszeres beszámolási kötelezettségétől, ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy a Szerzői művek felhasználásának részleteivel kapcsolatosan egyedi megkereséseket intézzen a felhasználókhoz, mely egyedi megkeresésekre felhasználó a szolgáltatás ingyenes jellegétől függetlenül válaszolni köteles.

1.6. Figyelemmel a felhasználó részére biztosított felhasználási engedély ingyenes jellegére, a Market Építő Zrt. fenntartja magának a jogot a felhasználási engedély indokolás nélküli visszavonására, mely esetben felhasználó tartózkodni köteles az átadott Szerzői művek további felhasználásától. A felhasználási engedély visszavonása esetén a felhasználó kártérítésre vagy kártalanításra nem tarthat igényt, minden ebből eredő vélt vagy valós igényéről már jelen felhasználási feltételek elfogadásával kifejezetten, feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond. Ez olyan lényeges rendelkezés, melynek hiányában a Market Építő Zrt. felhasználási engedélyét változatlan feltételekkel bizonyosan nem adta volna ki.

1.7. A Market Építő Zrt. az egyértelműség jegyében rögzíti, hogy a Szerzői művek tekintetében mindössze felhasználási engedélyt biztosít, a Szerzői művekhez kapcsolódó vagyoni jogok átruházása nem valósul meg.

2. A felhasználáshoz kapcsolódó egyéb rendelkezések

2.1. A jelen felhasználási feltételek elfogadásával az Szjt. szerinti felhasználási szerződés a Market Építő Zrt. és a felhasználó között létrejön.

2.2. A felhasználási engedély ingyenes jellegére tekintettel a Market Építő Zrt. kártérítési felelősségét a szándékos szerződésszegéssel okozott, a felhasználó által bizonyított vagyoni károkra korlátozza. Ez olyan lényeges rendelkezés, melynek hiányában a Market Építő Zrt. felhasználási engedélyét változatlan feltételekkel bizonyosan nem adta volna ki.

2.3. A tárgyi felhasználási engedéllyel összefüggésben nyilatkozattételre jogosult, a Market Építő Zrt. által kijelölt kapcsolattartó személy:

Név, beosztás: Grátzer Szabolcs, Tervezési osztályvezető (BIM Manager)

Elérhetőség

E-mail: marketiroda@market.hu

Postai cím: 1037 Budapest, Bojtár u. 51.

Telefon: +36-1-279-27-27

2.4. A jelen felhasználási feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a magyar jog, és így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) rendelkezései irányadóak és megfelelően alkalmazandóak.

2.5. A Szerzői művek felhasználásával összefüggésben felmerülő jogviták rendezésére – amennyiben arra nem a Market Építő Zrt. székhelye szerinti bíróság, illetve törvényszék rendelkezik illetékességgel – a Market Építő Zrt. hatáskörtől függően kiköti a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság és a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét, amit felhasználó a jelen felhasználási feltételek elfogadásával kifejezetten elfogad.

2.6. A jelen dokumentumban rögzített, nem egyértelmű felhasználási feltételek értelmezése során minden esetben a Market Építő Zrt. számára kedvezőbb, a felhasználási engedély terjedelme tekintetében megszorító értelmezést kell alkalmazni.

2.7. Amennyiben a jelen felhasználási feltételek rendelkezését valamely hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság vagy más hatóság részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, akkor az ilyen rendelkezés érvénytelensége nem eredményezi a felhasználási engedély érvénytelenségét, illetve a felhasználási feltételek egyéb rendelkezéseinek és az adott rendelkezés egyéb részeinek érvénytelenségét. A jelen felhasználási feltételek érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben maradnak és kikényszeríthetők, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a Market Építő Zrt. a felhasználási engedélyt nem adta volna ki.

2.8. Amennyiben a jelen felhasználási feltételekkel kapcsolatosan jognyilatkozatot, tájékoztatást, avagy értesítést az egyik Fél a másik Fél értesítési címére ajánlott, tértivevényes postai küldeményként postára adja, és a posta a tértivevényt „nem kereste” jelzéssel küldi vissza a küldő Félnek, úgy a második – sikertelen – kézbesítési kísérletet követő ötödik (5.) munkanapon, vagy amennyiben az adott jognyilatkozat, tájékoztatás, vagy értesítés átvételét a másik Fél esetlegesen megtagadja és a posta a tértivevényt „az átvételt megtagadta” jelzéssel küldi vissza a küldő Félnek, úgy az átvétel megtagadása napján, a kérdéses jognyilatkozat a másik Féllel postai úton kézbesítettnek, közöltnek és joghatályosnak tekintendő. Az elektronikus úton megküldött küldemény akkor minősül közöltnek, ha annak kézbesítését a címzett Fél (vagy annak levelezőrendszere) visszaigazolta, vagy arra a címzett Fél válaszolt.

2.9. A felhasználói regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelési kérdésekről a Market Építő Zrt. külön dokumentumba foglalt adatkezelési tájékoztatóban ad információt, azzal, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulás bármely okból történő visszavonása esetén, a jövőre nézve a felhasználási engedély is minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.

2.10. Az itt rögzített felhasználási feltételek 2022. április 12. napjától érvényesek és felhasználó irányába a regisztráció elvégzésekor hatályosulnak.

Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégcsoport

A(z) market oldalon az üzemeltető süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint. A süti fájlok a számítógépén tárolódnak.